Kvalitetsarbete

Våga visa enkät

Våga Visa är en enkät som Värmdö Kommun använder för att för att säkerställa kvalitén inom barnomsorg och utbildning. Enkäten görs varje år och undersökningen genomförs på samma sätt i ett flertal kommuner.

Skolenkäten

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolenkäten är en del av denna granskning. Enkäten används för att få en bild av hur skolan upplevs av elever, pedagogisk personal och vårdnadshavare.

Se resultaten från enkätsvaren nedan (PDF):

Regelbunden tillsyn av fristående förskolor

Tillsyn ska genomföras av samtliga fristående förskolor i enlighet med 26 kap. skollagen (2010:800). Med tillsyn avses en granskning för att kontrollera att utbildningen uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter. Enligt Värmdö kommuns riktlinjer för tillsyn av enskild huvudman som bedriver fristående förskola ska regelbunden tillsyn genomföras vid fristående verksamheter minst en gång vart annat år.

Klicka här för att ta del av beslutet (PDF).